algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Tricky Tabasco (de “Verkoper”) en elke klant (de “Koper”) met betrekking tot de verkoop van producten die door de Verkoper worden vervaardigd en/of verkocht (de “Goederen”), maar ook de verstrekking van eventuele diensten. Ze kunnen onderworpen worden aan latere aanpassingen.
 2. Door een bestelling te plaatsen verklaart de Koper de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen nooit van toepassing zijn dan mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de Verkoper en elke stilzwijgende aanvaarding van dergelijke voorwaarden door de Verkoper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Offerten verbinden de Verkoper slechts gedurende 30 dagen na dagtekening.
 4. De verkoop is pas afgesloten bij schriftelijke aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Koper. Een eventuele weigering van de bestelling door de Verkoper verleent de Koper geen recht op schadevergoeding. Na de aanvaarding van de bestelling kan de Koper de bestelling niet meer weigeren of annuleren, noch wijzigingen aanbrengen dan mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 200 €.
 7. Bij elke bestelling dient een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag te worden betaald. Het saldo wordt vereffend binnen de acht dagen na afhaling van de Goederen in het atelier van de Verkoper te Gent, tenzij anders overeengekomen.
 8. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De Koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden bij gebreke waaraan het protest ongeldig is en niet kan worden aanvaard.
 9. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Verkoper niet. Vertraging in de levering om redenen die niet te wijten zijn aan de Verkoper kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.
 10. In geval van annulatie van de bestelling door de Koper is het reeds betaalde voorschot definitief verworven voor de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 11. De Goederen worden geleverd Ex Works (Incoterms 2020) in het atelier van de Verkoper te Gent en dienen daar door de Koper te worden afgehaald. De vervoerskosten zijn steeds integraal ten laste en op risico van de Koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  1. Op verzoek van de Koper kan de Verkoper assistentie leveren bij de verzending of het transport van de Goederen maar dit gebeurt steeds ten laste en op risico van de Koper. De kosten voor de verzending en het transport (waaronder doch niet beperkt tot voorbereidingskosten, inpakken, transport op welke wijze dan ook, douanekosten) worden steeds gefactureerd aan de Koper.
 12. De bewaring van de goederen na de levering en in afwachting van afhaling, geschiedt op kosten en risico van de Koper. Indien de Koper de goederen niet afhaalt op de overeengekomen datum, behoudt de Verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het reeds betaalde voorschot is in voormeld geval definitief verworven voor de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 13. Bij afhaling dienen de Goederen te worden onderworpen aan een visuele inspectie en dient een zichtbaar gebrek tijdens de inspectie te worden gemeld, bij gebreke waaraan deze door de Koper geacht wordt te zijn aanvaard. In geval van verzending van de Goederen dient dit te gebeuren binnen acht dagen na aankomst van de Goederen bij de Koper. Kleurnuances, oneffenheden en/of onregelmatigheden zijn helemaal normaal en eigen aan Mortex. Hieronder valt onder andere: kleurverschillen op één vlak door de mate van polieren, kleine krasjes, stofjes, korreltjes, putjes, verschillende 'tekeningen' (zijnde wolkjes, vegen...).Dit valt niet onder gebreken. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens of na transport.
 14. De Goederen zijn enkel geschikt voor binnengebruik. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door buitengebruik van de goederen.
 15. De Koper dient de conformiteit van de Goederen te controleren binnen de acht dagen na de afhaling van de Goederen. In geval van verzending van de Goederen dient dit te gebeuren binnen acht dagen na aankomst van de Goederen bij de Koper. De Koper moet de Verkoper binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte brengen van een eventuele niet-conformiteit van de Goederen met de bestelling. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten m.b.t. de niet-conformiteit niet aanvaard en kan de aansprakelijkheid van de Verkoper op geen enkele manier worden ingeroepen.
 16. De Verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door de Verkoper geleverde of verkochte Goederen en/of Diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de netto factuurwaarde van de Goederen, exclusief kosten voor transport of verzending. In geen geval kan de Verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten of genot of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Koper als aan derden.
  1. Een verborgen gebrek dient aan de Verkoper te worden gemeld binnen de maand na de ontdekking ervan, bij gebreke waaraan de Verkoper niet aansprakelijk is. Hoe dan ook is de Verkoper niet aansprakelijk na het verstrijken van een periode van twaalf maanden na de datum van afhaling van de Goederen in het atelier van de Verkoper te Gent of na aankomst van de Goederen bij de Koper in geval van verzending. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de Goederen, naar goeddunken van de Verkoper.
  2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de Goederen en/of eventuele gevolgschade die het gevolg is van niet-correcte montage, opslag of verwerking of het niet-naleven van de specificaties of instructies van de Verkoper (zie “technische fiche” en “onderhoudstips” op de website, die integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden) door de Koper, of inbreuken op eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.
 17. Wanneer de Verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out of enige andere vorm van overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, staking van leveranciers van de Verkoper, oorlog of oorlogsdreiging, terroristische handelingen, vijandigheden, oproer, embargo's, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, brand, transportbelemmering, toevoerschaarste (in het bijzonder van grondstoffen), epidemieën) niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering van de overeenkomst door een geval van overmacht aanzienlijk moeilijker wordt, behoudt de Verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 18. De Goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de verschuldigde bedragen niet volledig vereffend zijn, inclusief eventuele openstaande intresten of kosten van welke aard ook, en dit onverminderd de afgifte van de Goederen en de overdracht van het risico op de Koper. Vanaf de effectieve leveringsdatum van de Goederen tot de overdracht van eigendom van de Goederen aan de Koper, moet de Koper er op eigen kosten voor zorgen dat de Goederen veilig bewaard worden en draagt hij alle risico's en aansprakelijkheden. De Koper verbindt er zich toe de Goederen niet te veranderen of van de hand te doen door ze in onderpand te geven of andere gelijkaardige rechten of garanties over de Goederen toe te staan en zorgt ervoor dat de Goederen steeds duidelijk identificeerbaar zijn als eigendom van de Verkoper. Bij gebrek aan volledige betaling van de Goederen verbindt de Koper zich tot de teruggave ervan en zal hij de kosten dragen om de Goederen eventueel terug in staat te stellen. De betaalde voorschotten blijven de Verkoper definitief verworven ten titel van schadevergoeding, dit onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 19. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze bepaling (voor zover ze nietig of onuitvoerbaar is) geacht worden geen effect te sorteren en geen deel uit te maken van de Algemene Voorwaarden, zonder de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of aan te tasten.
 20. Alle betwistingen waartoe de overeenkomst aanleiding geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. Alleen het Belgische recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.