algemene voorwaarden 

 

*1.  Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden al onze verkopen gesloten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna  bepaald. Door een bestelling te plaatsen verklaren onze klanten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene aankoopsvoorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Bijzondere aankoopsvoorwaarden van klanten worden nooit stilzwijgend aanvaard.

 

*2.  Offerten verbinden ons slechts gedurende 60 dagen na dagtekening.

 

*3.  De verkoop is afgesloten bij aanvaarding door ons van de bestelling. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de besteller geen recht op schadevergoeding

 

*4.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

*5.  Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

*6.  Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

 

*7.  Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

 

*8.  In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen

 

*9.  In geval van annulatie van maatwerk is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen

 

*10.  Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 

*11.  De goederen worden steeds afgehaald in ons atelier te Gent. De vervoerskosten zijn steeds ten laste van de koper tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

*12.  Bij afhaling dienen alle goederen gecontroleerd te worden op eventuele schade. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens of na transport.

 

*13.  Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beeïndigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeïst.

 

*14.  Bij elke bestelling dient een voorschot van 50% te worden betaald, het saldo wordt vereffend binnen de 8 dagen na afhaling van de goederen in ons atelier te Gent.

 

*15.  De goederen blijven onze eigendom zolang de verschuldigde bedragen niet volledig vereffend zijn en dit onverminderd de overdracht van het risico op de koper . Bij gebrek aan volledige betaling van de goederen verbindt de koper zich tot de teruggave ervan en zal hij de kosten dragen om de goederen eventueel terug in staat te stellen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ten titel van schadevergoeding.

 

*16.  Alle betwistingen waartoe deze overeenkomst mocht aanleiding geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

   armand&francine I inschrijven voor onze nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren